divendres, 4 de desembre de 2015

Prepara el camí

DIUMENGE II D'ADVENT (C) 06-12-2015

Evangeli segons Sant Lluc (Lc 3, 1-6)

L'any quinzè del regnat de l'’emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador romà de la Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà ho era d'’Iturea i de la regió de Traconítida, i Lisànies ho era d'’Abilena, durant el pontificat d'’Anàs i Caifàs, Joan, fill de Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert, i anà per tota la comarca del Jordà predicant un baptisme de conversió per obtenir el perdó dels pecats.
Complia el que hi ha escrit al llibre del profeta Isaïes: «Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí. S'’alçaran les fondalades i s'’abaixaran les muntanyes i els turons, la serralada es tornarà una plana, i el terreny escabrós serà una vall, i tothom veurà la salvació de Déu.»